Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (21 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott
Kommunstyrelsens näringslivsutskott
Barn- och skolnämnden
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnden
Barn- och skolnämndens arbetsustkott
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Kommunfullmäktiges valberedning
Socialnämnden
Teknik- och klimatnämnd
Utbildningsnämnden
Val- och demokratinämnd
Kommunrevisorer
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Överförmyndaren
Socialnämndens arbetsutskott